Проф. д-р Благоја Арапиновски

Редовен Професор

Вонредни Професори
  • Електротехника
  • Електрични машини I
  • Современи испитувања на електричните машини
  • Специјални електрични машини